February 16, 2018

Ftesë për propozime Prezantimi i prodhuesve të specializuar të fidaneve (Fidanishteve)

Projekti për Promovimin e Punësimit në Sektorin Privat (PPSE) financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Kosovë (SDC). Ky projekt implementohet nga Swisscontact si partneri kryesor, në konsorcium me Institutin Riinvest. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të sigurojë punësim të qëndrueshëm dhe fitimprurës për gratë dhe burrat në Kosovë përmes NVM-ve që operojnë nëpër sektorë ekonomikë konkurrues dhe të mirëorganizuar (Turizëm, Ushqim dhe Përbërës Natyrorë). Në dhjetor të vitit 2017, PPSE ka filluar Fazën II që do të vazhdojë deri në nëntor të vitit 2021.

Në kuadër të Sektorit për Ushqim dhe Përbërës Natyrorë, PPSE do të fasilitojë intervenime për zhvillimin sektorial, mes tjerash, me synimin për të rritur prodhimin në nivel të fermave, në mënyrë që prodhuesit lokalë të përmbushin kërkesat e industrisë së përpunimit, tregjeve për prodhime të freskëta dhe tregjeve të
eksportit. Fondi i Mundësive për Bashkë-investim (OF) është një mekanizëm bashkë-financues i PPSE-së që ka si qëllim të nxisë rritjen e qëndrueshme të krijimit të punësimit në sektorin privat për të rinjtë dhe gratë, përmes intervenimeve të cilat testojnë ide të reja, inovative dhe të guximshme duke krijuar mundësi ndryshime në treg, që shtyjnë drejt rritjes së konsiderueshme të sektorit privat dhe krijimit të vendeve të reja të punës.

Qëllimi i ftesës: Prodhimi i perimeve në Kosovë është një nga sektorët më të rëndësishëm të prodhimit bujqësor. Në disa rajone ky prodhim paraqet aktivitetin kryesor ekonomik. Përveç cilësisë së farërave, ushqyeshmërisë së bimëve dhe aplikimit të duhur të mbrojtjes së bimëve, metoda e prodhimit të fidaneve ka një ndikim të rëndësishëm në cilësinë e fidaneve; që është një faktor kyç në rritjen e prodhimit të perimeve. Prodhuesit e tanishëm të fidaneve të perimeve në Kosovë përdorin metoda tradicionale dhe u mungon teknologjia moderne, e cila është thelbësore për prodhimin e fidaneve të cilësisë së lartë. Momentalisht nuk ekzistojnë fidanishte të specializuara për prodhimin e fidaneve të perimeve. Prodhim i specializuar i fidaneve të perimeve konsiderohet prodhimi nëpër sera të cilat përdoren vetëm për prodhimin e fidaneve të perimeve të kategorizuara nga elementet e mëposhtme:
– Struktura dhe dizajni i serës
– Dhoma e Inkubatorit/ mbirjes
– Ngrohje, ventilim dhe ftohje e kompjuterizuar
– Sistem i kompjuterizuar i ujitjes
– Tavolina profesionale
– Makineri e mbjelljes
– Sisteme të kontrollit ambiental – Menaxhim i sëmundjeve

Applikantët e kualifikueshëm:
– Kompanitë e sektorit privat që veprojnë në sektorin e bujqësisë në Kosovë
– Përvojë në prodhimin e fidaneve (shumë e rekomandueshme)
– Dëshmi të blerësve (para-kontrata me prodhues/përpunues industrialë dhe blerës të tjerë)
– Së paku 3 vite operim në prodhimin e perimeve
– Madhësia minimale e serës së fidanishtes duhet të jetë 0.2ha
– Preferohet ekspertizë në prodhimin e perimeve

Ne NUK mbështesim: shpenzimet operacionale që ndërlidhen me prodhimin e fidaneve (shpenzimet e farave, mirëmbajtjen, plehun artificial, pagat, shpenzimet komunale, etj). Mbështetja financiare dhe fondet e përputhshme: Aplikuesit duhet të sigurojnë fonde të përputhshme duke kontribuar me së paku 50% të projektit total. Kontributi maksimal i PPSE do të jetë €100,000. Prioritet do t’u jepet aplikuesve me pjesëmarrje më të madhe në investime.
Kriteret e vlerësimit:

Aplikacioni: Palët e interesuara për të aplikuar për këtë mundësi, duhet ta dërgojnë një e-mail te: ibrahim.bejtullahu@swisscontact.org duke kërkuar plotësimin e formularit të Koncept Notës.
Për më shumë informata, ju lutem kontaktoni Ibrahim Bejtullahun ibrahim.bejtullahu@swisscontact.org ose Alida Muhaxhirin alida.muhaxhiri@swisscontact.org Projektit fitues do t’i ofrohen edhe përkrahje në shkathtësi/ekspertizë praktike teknike. Aplikantëve të listës së ngushtë do t’u kërkohët të dorëzojnë propozimin e tyre të plotë.
Afati i fundit për aplikim është 05.03.2018

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *