Projekat Promocija zapošljavanja u privatnom sektoru (PPSE) na Kosovu koji finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju na Kosovu (SDC), i implementira se od strane Swisscontact (kao rukovodeći partner), Instituta Riinvest i PEM Consult ima za cilj da pomogne mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu MSP) koja deluju u konkurentnom ekonomskom sektoru, gde javne politike bolje odgovaraju potrebama privatnog sektora, radi obezbeđivanja rasta zapošljavanja i održivosti za žene i muškarce. Glavni nacionalni partneri su Ministarstvo Trgovine i Industrije (MTI) i Privredna Komora Kosova.

PPSE koristi pristup Razvoja tržišnog sistema (MSD), (ranije poznat kao Tržište za siromašne ili pristup M4P), koji se na poseban način fokusira na fasilitaciji tržišta kroz nove modele poslovanja da bi se obezbedila održiva promena širokog stupnja.

Rezultati/ciljevi programa su: 1 ) povećanje produktivnosti, dodatni prihodi i stvaranje zapošljavanja; 2) Uticaj dobro uspostavljenih i organizovanih politika MSP sektora; 3) Smanjenje barijera za žene da bi imale pristupa održivom zapošljavanju, dok je njihova njihovo moć donošenja odluka povećana.

U odabranim sektorima, mala i srednja preduzeća povećavaju svoju produktivnost i stvaraju dodatne prihode i zaposlenost , omogućavajući pružaocima usluga i dobavljačima da razviju napredne i održive proizvode (robe i usluge) i proizvodne prakse. Štaviše, PPSE će omogućiti pružaocima usluga i dobavljačima da ponude procese tržišnog sistema u posebnim lancima vrednosti.

Što se tiče upravljanja razvojem privatnog sektora, PPSE će dizajnirati posebne intervencije koje će podržati unutrašnju organizaciju MSP-a i organizaciju sektora u odabranim sektorima projekta. Transparentnost, odgovornost i efikasnost su osnovni principi dobrog upravljanja koji će se na početku tretirati kako bi se ciljalo na inicijative zagovaranja i promene politika.

Na nivou uticaja postoji značajan raskorak prilikom zapošljavanja žena i muškaraca. Žene na Kosovu predstavljaju neiskorišćeni izvor, nedovoljno su zapošljene i potcenjene kao vlasnice ili rukovodioci. Radi smanjenja rodne nejednakosti i da bi se pružila ravnopravna dobit za oba pola, rezultati iz Ekonomskog osnaživanja žena i strategija, predstavljaju osnovu pristupa. Kao rezultat, unapređeni pristup u zapošljavanju i donošenju odluka za žene je ključ dobitnog i održivog zapošljavanja.

Na osnovu očekivanih rezultata, sedamsto pedeset odabranih MSP iz odabranih sektora povećaće svoju produktivnost i stvoriće dodatne prihode i zapošljavanje. Stoga, program ima za cilj da:

• Poveća neto prihod od CHF 1,900.000 u odabranim sektorima
• Stvara 800 dodatnih puno radno vreme , 30% za žene

Početno, program se fokusira u dva sektora: sektor prerade hrane (konkretno obrada voća i povrća i pod-sektori šumskih proizvoda koji nisu od drveta) i sektor turizma (usredsređen na zapadnom Kosovu). Svi sektori nude veliki potencijal za poboljšanje zapošljavanja i korišćenja preimućstva uklanjanjem otkrivenih smetnji, posredstvom naše analize od alfa do omege sektora.

Projekat PPSE je počeo oktobra 2013. Implementacija je započeta novembra 2014 godine, i nastaviće se do novembra 2017. Pilot intervencije su implementirane u sektoru turizma i prerade hrane. Pored ovoga, projekat je osnovao i Fond mogućnosti – koji služi kao dodatni instrument za postizanje rasta u stvaranju radnih mesta za preduzetnike Kosova. PPSE koristi jak okvir Monitoringa i Upravljanja Rezultatima (MRM) da bi uspostavio polazne podatke, obezbedio kvalitet rezultata, definisao indikatore, i podatke za izveštavanje za svaku intervenciju.

Projekat PPSE je prvi projekat na Kosovu koji koristi standard DCED (Odbor donatora za razvoj preduzeća) koji je potreban radi obezbeđivanja kvaliteta. Uključivanje žena u upravljanje i manjine kao pod-sektorske intervencije su od suštinske važnosti u svim intervencijama. Projekat će podatke razvrstati prema etničkoj pripadnosti i učiniće poseban napor da obuhvati Srpska MSP.

  tourism-sr
  Turizam
  Сектор са потенцијалом за раст и запошљавање.

  Planinski venci kao što su Prokletije u zapadnom Kosovu pržaju slično turističko iskustvo kao na Alpima, sa mnogo manje gužve u netaknutoj prirodi i neutabanim stazama. Peć je najveći grad koji se prostire na ulazu u dolinu Rugova. Planinski venac sa planinom Đeravicom na 2656 m, najvećom planinom na Kosovu, daje mogućnost idealnog predela za razvoj prirode i avanturističkih turističkih proizvoda kako u pogledu letnjeg tako i u pogledu zimskog turizma. Lokalne turističke grupe su od

  View more
  food-processing-sr
  Prerada Hrane
  Rastući sektor na Kosovu.

  Potražnja za prerađenim voćem i povrćem se na Kosovu povećava. Posebno se ističe potražnja za prerađenim povrćem i ista je u porastu u urbanim sredinama. Međutim, većina ponude potiče od uvoza, zato što domaćim proizvođačima još uvek nedostaje konkurentnost kako bi zamenili uvozne proizvode, iako se prednost daje domaćim proizvodima. Važno tržište za domaće kompanije prerade je i izvozno tržište, preduzeća za preradu se sve više uključuju u izvoz – posebno preko izvo

  View more