March 24, 2014

Food Processing

Potražnja za prerađenim voćem i povrćem se na Kosovu povećava. Posebno se ističe potražnja za prerađenim povrćem i ista je u porastu u urbanim sredinama. Međutim, većina ponude potiče od uvoza, zato što domaćim proizvođačima još uvek nedostaje konkurentnost kako bi zamenili uvozne proizvode, iako se prednost daje domaćim proizvodima. Važno tržište za domaće kompanije prerade je i izvozno tržište, preduzeća za preradu se sve više uključuju u izvoz – posebno preko izvoznika koji deluju na Kosovu i ciljaju na tržište dijaspore u EU. Postoji visok potencijal za domaće proizvođače kako u pogledu izvoza tako i na domaćem tržištu. Kako bi se ovaj rast omogućio, domaći prerađivača moraju rešiti probleme povezane sa slabom raznovrsnošću proizvoda, nesigurnim kvalitetom, malom proizvodnjom i neiskorišćenim kapacitetom. Pored prerađivača velikih razmera, postoje i  prerađivači malih razmera na Kosovu, koje pretežno predstavljaju ženska udruženja i proizvode posebne proizvode, poznate kao „ručni rad“.

U urbanim sredinama je primećen porast potražnje za ovakvim proizvodima, i isti se može poboljšati rešavanjem problema povezanim sa nedoslednim kvalitetom i standardizacijom. Na osnovu nalaza ekipe za preradu hrane, vizija promene za industriju prerade voća i povrća na Kosovu se zasniva na dva nivoa: Nivo firme – povećanjem produktivnosti, povećanjem korišćenja kapaciteta, pružanjem novih konačnih proizvoda i pristupom prerađivača malih razmera novim segmentima tržišta; i na nivou usluga – gde bi se poboljšanjem skupljanja preko centara za skupljanje, dodatnim uslugama, planiranjem i istraživanjem tržišta preko konsultacija za preduzetništvo postigle potrebne promene.

Za prevazilaženje prepreka u industriji za preradu hrane, ekipa je predložila devet intervencija. Intervencije su osmišljene na takav način na koji će se postići vizija promene. Sve intervencije su osmišljene tako da postignu promenu “sistematskog” tržišta koje obezbeđuje održivost. To znači da će inicijative podstaći aktere da prevaziđu prepreke u sektorima, i primene potrebne promene u sistemu tržišta.