Kërko faqen

Fondi për Gjithëpërfshirje Sociale

Fondi për Gjithëpërfshirje Sociale është një instrument i ri për të mbështetur krijimin e vendeve të reja të punës në sektorin privat për komunitetet minoritet dhe grupet e tjera të margjinalizuara, me fokus të veçantë tek gjithëpërfshirja e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Këto fonde janë instrument në kuadër të projektit dhe janë të ndërlidhura ngushtë me aktivitete të dizajnuara sipas nevojës dhe që krijojnë dhe i kontribuojnë mundësive ekonomike dhe mbështesin punësimin e komuniteteve minoritet dhe grupeve të tjera të margjinalizuara.