Potrazi stranicu

Fond za socijalno uključivanje

Fond za socijalno uključivanje je novi instrument za podršku stvaranju zapošljavanja u privatnom sektoru za manjinske zajednice i druge socijalno isključene grupe, sa posebnim fokusom na uključivanje Roma, Aškalija i Egipćana. Ova sredstva su sastavni instrument projekta i tesno povezana sa prilagođenim aktivnostima koje stvaraju i doprinose ekonomskim mogućnostima i podržavaju zapošljavanje manjinskih zajednica i drugih socijalno isključenih grupa.