Jacanje socijalno – ekonomskih aktivnosti žena iz zajednica Roma Aškalija i Egipcana

Da bismo zaista uticali na žene u izgradnji kapaciteta i rastu njihovih biznisa, moramo znati u kom kontekstu one deluju, sa kojim preprekama se suočavaju, koja je njihova konkurentska prednost i šta im je potrebno za uspeh.

Sporazum koji je potpisan danas između Mreže kosovskih žena iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana (RROGRAEK) i PPSE ima za cilj da učini upravo to. RROGRAEK će u početku analizirati potrebe i mogućnosti ženske biznise u Prizrenu, Prištini, Ðakovici i Peći, nakon čega će uslediti prilagođena poslovna obuka, a na kraju će tri biznisa koja posluju u okviru PPSE-ovog fokusnog sektora dobiti male grantove.

Sistemska promena koju ova aktivnost uvodi je dvojaka.  S jedne strane, RROGRAEK će povećati svoju važnost kao ne-profitni pružalac usluga za žene iz ovih zajednica, a sa druge strane poslovne žene koje učestvuju će poslužiti kao primer devojkama koje smatraju preduzetništvo kao sredstvo osnaživanja.