Kosovske kompanije za preradu hrane uce iz iskustva Makedonske Vitaminke

Razvoj kompanije, širenje proizvodnih linija, unapređenje proizvoda i razvoj novih proizvoda, cilj je sedamnaest kosovskih prehrambenih i konditorskih kompanija koje učestvuju u programu "Obuka za razvoj" od strane CEED Kosova. Predstavnici ovih kompanija su 26 septembra 2018 godine posetili makedonskog proizvođača Vitaminka, kao deo aktivnosti razmene učenja i iskustva.

"Gledajući iz prve ruke kako slična kompanija funkcioniše, izazove sa kojima se suočava i rešenja koja pronalazi, pomaže drugima da bolje razumeju svoju situaciju, ocenjuju tržište i poboljšaju strategiju, performanse i prakse", kaže Krešnik Leši iz CEED Kosovo koji je organizovao posetu.

Grupa sa Kosova posetila je Vitaminkinu proizvodnu liniju za  nekoliko vrsta kolača i sastala se sa višim rukovodstvom kompanije kako bi saznala  više o njihovoj istoriji, viziji, proizvodnji, a posebno razvoju novih proizvoda i širenju na nova tržišta.

Bujar Istrefi, generalni direktor  Missini-ja, rekao je da je poseta bila veoma korisna, naročito izborom  kompanije za ovu studijsku posetu. "Poseta nam je pružila priliku da vidimo od prve ruke kako se ova kompanija bavi poslovima, sektorom i kako su uredili prostor za svaku proizvodnu liniju", rekao je Istrefi. Na njega su ostavili utisak disciplina, higijenske mere i procesi koji su impresivni i "pružili su pravi podstrek za istraživanje mogućnosti tako da i mi investiramo u sofisticiraniju mašineriju".

Program "Obuka za razvoj" je specialno osmišljen program u trajanju od 9 meseci za prehrambene i konditorske kompanije na Kosovu kako bi  podržao kompanije u cilju poboljšanja i razvitka proizvoda i povećanju kapaciteta. Program je podržan od strane projekta Promovisanja zapošljavanja u privatnom sektoru Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a sprovodi ga Svisscontact i Institut Riinvest.